Донеччан запрошують долучитися до акції «Чисті водойми — екологічно здорова країна»

23 бе­рез­ня о 10.00 пра­ців­ни­ка­ми Держри­ба­гентства та те­ри­то­рі­аль­ни­ми уп­равлін­ня­ми ри­бо­охо­ро­ни бу­де здій­сне­но при­би­ран­ня бе­ре­гів во­дойм України.

Державне агентство рибного господарства України ініціювало все­ук­ра­їнсь­ку ак­цію «Чис­ті во­дой­ми — еко­ло­гіч­но здо­ро­ва кра­їна».  Да­на ак­ція прис­вя­че­на Всес­вітньому дню во­ди, ад­же чис­та во­да — за­по­ру­ка здо­ро­во­го жит­тя! Від її якос­ті за­ле­жить чи­сель­ність і по­пу­ля­ція вод­них бі­оре­сур­сів. Та­кож в рам­ках да­них за­хо­дів бу­де про­во­ди­тись очи­щен­ня дна во­дойм від плас­ти­ку та сміт­тя.

То­му фахівці запрошують під­водних мис­ливців, во­до­ла­зів, ри­ба­лок, гро­мадсь­кість та пред­став­ни­ків ЗМІ до­лу­чи­тися до участі в ак­ції.

Для то­го, щоб виз­на­чи­ти міс­ця, де при­бе­реж­ні сму­ги во­дойм най­більше заб­рудне­ні сміт­тям, Дер­жри­ба­гентство звертається з про­хан­ням до ри­ба­лок та всіх не­бай­ду­жих ста­ви­ти хеш­тег #чис­ті­во­дой­ми у сво­їх пос­тах в соц­ме­ре­жах. Та­кож організатори акції пропонують пи­са­ти ко­мен­та­рі з фо­то та ге­оло­ка­ці­ями під від­по­від­ним пос­том на офі­цій­ній сто­рін­ці Дер­жри­ба­гентства у ме­ре­жі Фей­сбук.

Усі названі міс­ця бу­дуть на­не­се­ні на кар­ту та виз­на­че­ні ді­лян­ки для при­би­ран­ня, про які бу­де по­ві­дом­ле­но до­дат­ко­во. Крім то­го, по­ві­до­ми­ти про міс­ця, які не­об­хідно приб­ра­ти, ви мо­же­те за но­ме­ром без­коштов­ної «га­ря­чої лі­нії» Дер­жри­ба­гентства: 0 (800) 50-52-50.

Віра ІЛЬЇНА